Grades – 5e DAN

  • BRASSEUR Régis – Tai-Jitsu / Jisei Goshindô & Goshin-Jitsu (121101-5) FFKAMA-IMAF
  • DE GREVE Charles – Goshindo Tan’kyori (Self-Défense Rapprochée) (0306-2148-5)
  • JEKTAEI Mohammad – Karate Shito-Ryu Sun Ate (0411-2157-5)
  • VIGNERON Pascal – Karate Taikyoku Sun Ate & FFKAMA-IMAF & WUKO
  • YUKSEK Mustafa – WingTsun Kung-Fu  IMAF
  • GOOSSENS Sébastien – Karate Jitsu/Kai-Jitsu (1501-5198-5) FFKAMA-IMAF & WUKO