Grade de 3e DAN

  • CALCUS François – Kenpo Karate (0704-2171-3)
  • EULAERTS Olivier – Karate Shito-Ryu Sun Ate (0411-2081-3)
  • MARTENS Thierry – Jisei Goshindô & Goshin-Jitsu (nov. 2013)
  • LAMBERT Manoj – WUKO