Grades – 3e DAN

  • CALCUS François – Kenpo Karate (0704-2171-3)
  • DEBEUR Dominique – Tai-Jitsu
  • DIAMANTI Roberto – Tai-Jitsu
  • EULAERTS Olivier – Karate Shito-Ryu Sun Ate (0411-2081-3)
  • MARTENS Thierry – Jisei Goshindô & Goshin-Jitsu (nov. 2013)
  • SOMVILLE Pierre – Karate-Jitsu  /  Karate Kick Jitsu (0803-5126-3-2)
  • THIEBAUX Philippe  – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0711-5128-3)
  • VAN STRYDONCK Christian – Goshin-jitsu /Kai-Jitsu-Ryu (1405-5198-3)