Grades – 2e DAN

 • EISCHENNE René – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0711-5126-2)
 • GOOSSENS Jonathan – Tai-Jitsu (0704-5198-2)
 • JACOBS Vincent – Jisei Goshindô & Goshin-Jitsu (nov. 2013)
 • LAMBERT Stéphanie – Tai-Jitsu
 • LIBEAU Ludivine – Tai-Jitsu
 • LOOTVOET John – Karaté Goshin-Jitsu YOSEIKAN BUDO (1029-2175-2)
 • OST Christophe – American Kenpo Karate
 • POLET Thomas – Tai-Jitsu (0704-9056-2)
 • QUINTENS Jean – Tokitsu-Ryu Jisei Karate-do (0506-9041-2)
 • PROSPERO Richard – Tokitsu-Ryu Jisei Karate-do (0705-2157-2)
 • REQUER Jean-Pierre – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0711-5126-2-5)
 • REQUER Réginald – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0711-5126-2-6)
 • RULENS Pierre – – Tokitsu-Ryu Jisei Karaté-dô (nov. 2013)
 • STILMANT Frédéric – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0711-5126-2-7)
 • TERWAGNE David – Karaté OFK-Skôtôkan (9041-2)
 • TOURNAY Laura – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0704-2133-2)
 • LAMBERT Manoj – Tokitsu-Ryu Jisei Karaté-dô (1501-9041-2) FFKAMA