Grade de 2e DAN

  • DALLONS Quentin- Tokitsu-Ryu Jisei Karate-do
  • JACOBS Vincent – Jisei Goshindô & Goshin-Jitsu (nov. 2013)
  • LOOTVOET John – YOSEIKAN BUDO (1029-2175-2)
  • OST Christophe – American Kenpo Karate
  • RULENS Pierre – – Tokitsu-Ryu Jisei Karaté-dô (nov. 2013)
  • RASE Isabelle – Tokitsu-Ryu Jisei Karaté-dô
  • MAQUET Tom – Tokitsu-Ryu Jisei Karaté-dô
  • SOREE Christophe – Tokitsu-Ryu Jisei Karaté-dô
  • JEANSON Ludovic – Tokitsu-Ryu Jisei Karaté-dô
  • PIRET Jean-Pascal – Tokitsu-Ryu Jisei Karate-do & Gohindô