Grades – 1er DAN

 • ADANT Denis – Tai-Jitsu (0704-5198-1-4
 • BAILLEZ Florentin – Tai-Jitsu (0704-5198-1-5)
 • BAILLY Shannen – Karaté Goshin-Jitsu / Kai-Jitsu-Ryu (1102-5198-1-4)
 • BAEYENS Geoffrey – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (1405-5126-1-2)
 • BARBIER Sébastien – Tai-Jitsu
 • BAYENS Dominique – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0311-9042-1)
 • BOURGEOIS Bernard – Karaté Goshin-Jitsu / Karate Kick-Jitsu (1029-5126-1)
 • BOVRISSE Eric – Tai-Jitsu (0704-9062-1-2)
 • BRIXHE Pierre – Tai-Jitsu (0704-5198-1-6)
 • CAFFONETTE Didier – Karate-Jitsu Kai-Jitsu-Ryu (nov. 2013)
 • CALLENS Pierre – Tai-Jitsu
 • DALLONS Quentin – Tokitsu-Ryu Jisei Karate-do (0911-9041-1-4)
 • DEBEUR Dylan – Tai-Jitsu (1029-5198-1)
 • DEBEUR Tidgy – Tai-Jitsu
 • DECOEN Didier – Karate Shito-Ryu Sun Ate (8604-2157-1)
 • DEFORGE Christian – Tai Jitsu (0911-9062-1)
 • DELFOSSE Fernand – Tokitsu-Ryu Jisei Goshindô
 • DE L’EGLISE Aurelie – Karate-Jitsu / Karate Kick-Jitsu (1111-2133-1)
 • DEUXANT Basil – Tokitsu-Ryu Jisei Karate-do
 • DEVROE Nicolas – Goshindo Tan’kyori (Self-Défense Rapprochée) (0601-2148-1)
 • DE WILDE Jean-Jacques – Goshindo Tan’kyori (Self-Défense Rapprochée) (0601-2148-1-2)
 • D’HULSTER Wim – Karate Shito-Ryu Sun Ate (0704-2158-1-3)
 • DI BONO Raimondo – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (1405-5126-1)
 • DI VRUSA Florian – Tai-Jitsu
 • DOYEN Michel – Karaté Goshin-Jitsu / Karate Kick-Jitsu (1029-5126-1)
 • ENGLEBERT Jérôme – Goshin-Jitsu Dual System (0611-2152-1)
 • GILLON Xavier – Tokitsu-Ryu Jisei Karate-dô (0411-9041-1-2)
 • GIVRON Mélanie – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0512-5128-1)
 • GOOSSENS Jérome – Karaté Goshin-Jitsu / Kai-Jitsu-Ryu (1102-5198-1-2)
 • HAIMONT Eddy – Tai-Jitsu (0704-5198-1-7)
 • JEANSON Ludovic – Tokitsu-Ryu Jisei Karate-do
 • KABELIS Andrew – Tai-Jitsu
 • LEGRAND Emmanuel – Tai-Jitsu (0704-5198-1-8)
 • LIETARD Eric – Tai-Jitsu
 • MARSIL Méghane – Tai-Jitsu
 • MARTINEZ Antoni – – Tokitsu-Ryu Jisei Karaté-dô (nov. 2013)
 • MEDDEB Mohamed – Karate Shito-Ryu Sun Ate (0601-2157-1)
 • MESSINA Lorris – Karaté Goshin-Jitsu Kai-Jitsu- Ryu (1102-5198-1-3)
 • MICHIELS Niels – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (1111-5126-1)
 • NGOMBO Willy – Goshindo Tan’kyori (Self-Défense Rapprochée) (0611-2148-1-4)
 • PIERREQUIN Patricia – Tai-Jitsu (0704-5198-1-9)
 • PIRET Jean-Pascal – Tokitsu-Ryu Jisei Karate-do
 • PUDDU Gianluca – Tai-Jitsu
 • RAMCHURN Pricilla – Karate Shito-Ryu Sun Ate (0704-2158-1-4)
 • RENOTTE Nicola – Tai-Jitsu
 • SCALZO Loris – Tai-Jitsu (0704-5198-1-3)
 • TEMMERMAN Cédric – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu  (0704-5128-1-2)
 • VANDEROOST Jeremy – Goshindo Tan’kyori (Self-Défense Rapprochée) (0601-2148-1-3)
 • VANDERSCHUEREN Charles – Tai-Jitsu (0601-2148-1-3)
 • VANSTRYDONCK Christian – Tai-Jitsu (0601-2148-1-3)
 • ZIMMER Nathaël – Tokitsu-Ryu Jisei Karate-do (0605-9041-1-3)